1. Általános rendelkezések

Ezek a feltételek szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit az eladó, az Ekomoss s.r.o. között kötött adásvételi szerződésből eredően.
Masarykova 60, 07101 Michalovce, Szlovákia, IČO: 51751143, TIN: 2120773765

, bejegyezve a Kassai Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, Szakasz: Sro, Insert No. 35147/V (“eladó”) a) a vevő, amelynek tárgya az áru vétele és eladása az eladó e-kereskedelmi honlapján.

Az eladó elérhetőségei:

Ekomoss s.r.o., Masarykova 60, 07101 Michalovce, Szlovákia
ISAS: 51751143
Ón: 2120773765
Áfaszám: SK2120773765
a Kassai Kerületi Bíróság cégjegyzékében bejegyzett, Szakasz: Sro, Vložka No. 35147/V
Telefon: +421915521035
E-mail cím: info@eko.prosimsi.top

1.1. Ezek a feltételek az adásvételi szerződés megkötésének napján alkalmazandófeltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásos adásvételi szerződést kötnek, amelyben a jelen feltételektől eltérve megállapodnak, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen feltételekkel szemben. Az így elfogadott feltételek nem ütköznek más jogszabályokkal (az áruk visszaküldésére vonatkozó határidő lerövidítése, szavatossági idő stb.)

1.2. E kereskedelmi és panasztételi feltételek alkalmazásában kiegészítő szerződés: olyan szerződés, amelynek értelmében a vevő árukat szerez be, vagy az adásvételi szerződés tárgyával kapcsolatos szolgáltatást nyújt, amennyiben az árut az eladó vagy harmadik fél nyújtja a megállapodása alapján.

1.3. Az eladó által üzemeltetett bármely e-kereskedelmi weboldalon feltüntetett áruk vételára tartalmazza a Szlovák Köztársaság alkalmazandó jogszabályaiban megállapított összeg hozzáadottérték-adóját is, és nem tartalmazza az áruszállítás vagy egyéb választható szolgáltatások árát. Minden részvény addig érvényes, amíg a készletek elfogyott, kivéve, ha az adott árukra másként rendelkeznek.

1.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor kiigazítsa az eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi weboldalon felsorolt áruk árát. Az áruk árának változása nem vonatkozik az árváltozás előtt megkötött adásvételi szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árukat még nem szállították le.

1.5. Abban az esetben, ha az eladó nem tesz eleget a Szlovák Köztársaság vagy az Európai Közösségek alkalmazandó jogszabályai szerinti kötelezettségeinek, illetve a jelen kereskedelmi és panaszfeltételekben, a vevő az illetékes bíróságon keresztül gyakorolhatja az eladóval szembenfennálló jogát.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

2.1. Az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot a vevő az eladó nak kitöltött és megküldött formanyomtatvány formájában küldi el az eladónak, amelyre az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot küldött, amelynek tárgya a vevő által a vételáron és az ebben a sorrendben meghatározott feltételek mellett (a továbbiakban: “megrendelés”) történő tulajdonjog átruházása.

2.2. A megrendelés elküldésekor a vevő e-mail címére automatikusan értesítést kap a megrendelés kézhezvételéről az eladó elektronikus rendszeréhez (a továbbiakban: a megrendelés kézbesítésének visszaigazolása). A megrendeléssel kapcsolatos további információkat szükség esetén a vevő e-mail címére is el lehet küldeni.

2.3. A kézbesítés visszaigazolása tartalmazza azt az információt, hogy a megrendelést az eladó megkapta, de nem az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslat elfogadása.

2.4. Az eladó ezután elküldi a vevő e-mail címére, hogy a vevő megrendelését elfogadták-e (a továbbiakban: a megrendelés elfogadása). A megrendelés elfogadása információkat tartalmaz az adásvételi szerződés tárgyát képező adásvételi szerződés nevére és leírására vonatkozóan, az áruk és/vagy egyéb szolgáltatások ára, az áru becsült szállítási ideje, az áru leszállítási helye neve és adatai, valamint az áruknak a vevő részére történő szállításának módja és időpontja, az eladó adatai (kereskedő neve, létesítő okirat szerinti székhely, nyilvántartási szám, nyilvántartási szám stb.), stb., egyéb szükséges adatok.

2.5. A vásárlási szerződés megkötéséhez hozzájárulásával a vevő elfogadásával a megrendelés, szállított az eladó elektronikus formában a vevő e-mail.

2.6. A vevő megrendelésének elküldése előtt az Eladó világos, egyértelmű, érthető és félreérthetetlen módon tájékoztatta az Eladót, mielőtt elküldte volna a vevő megrendelését, a reklamációval, fizetéssel, kereskedelmi, szállítási és egyéb feltételekkel kapcsolatos szerződéskötést megelőző információkat:

 • a) az áru főbb jellemzőiről vagy a szolgáltatás jellegéről szóló jelentés, amennyiben a kommunikációs eszközöket, valamint az alkalmazott árukat vagy szolgáltatást az eladó e-kereskedelmi tevékenységének megfelelő katalógusoldalán tájékoztatják;
 • b) az eladó e-kereskedelmi aloldalán és a 6. 1. a jelen feltételek közül, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók;
 • c) az eladó telefonszáma és a vevő nek az eladóval való kapcsolatára vonatkozó egyéb információk, különösen e-mail cím és faxszám, amennyiben azokat az eladó e-kereskedelmi aloldalán és a 6. 1. a jelen feltételek közül, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók;
 • d) az eladó címe, amelyen a vevő panaszt tehet az árukkal vagy szolgáltatásokkal szemben, hogy panaszt vagy más panaszt nyújtson be a 6. 1. a jelen feltételek közül, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók;
 • e) A bizottság által a 2003. az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, beleértve a hozzáadottérték-adót és minden egyéb adót, vagy ha az áruk vagy szolgáltatások jellege miatt az ár nem határozható meg előre, a kiszámítás módja, valamint a szállítási, szállítási, postaköltség- és egyéb költségek és díjak, vagy ha ezek a költségek és díjak előre nem határozhatók meg, az a tény, hogy a vevő köteles azokat előre megfizetni, az eladó e-kereskedelmi katalógusának megfelelő katalógusában tájékoztatva. ,
 • f) fizetési feltételek, szállítási feltételek, az áru átadásának vagy szolgáltatás nyújtásának időtartama, a vevő panaszainak, panaszainak és panaszainak a jelen feltételek vonatkozó cikkeiben történő alkalmazására és kezelésére vonatkozó eljárásokra vonatkozó információk, amelyek az eladó e-kereskedelmi tevékenységének megfelelő aloldalán találhatók;
 • g) tájékoztatja a vevőt a sorrand szerződéstől való elállási jogáról, a feltételekről, a határidőről és az elállási jog gyakorlásának eljárásáról a 6. 10. rész, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók,
 • h) tájékoztatja a bizottságot a visszavonási formanyomtatványról a 6. 10 és a jelen feltételek mellékletében, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók; az eladó az adásvételi szerződéstől való elállás formáját is megadta a jelen feltételek mellékletében, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalának megfelelő aloldalán találhatók.
 • i. tájékoztatás arról, hogy amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, ő viseli az áru nak az eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket a 10. A sz. 102/2014 Z.z. az eladó távollevők között kötött vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján történő áru- vagy szolgáltatásértékesítésben, valamint bizonyos törvények módosításáról (a távértékesítés fogyasztóvédelméről szóló törvény) a fogyasztóvédelemről, és ha az adásvételi szerződéstől is visszavonja az olyan áruk visszaküldésének költségét, amelyek jellegüknél fogva nem térülnek vissza postai úton, a megállapodás 10. 10. rész, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók,
 • j) a vevő azon kötelezettsége, hogy a 2002. 5 A távértékesítésfogyasztóvédelmi törvény, ha a vevő eláll a szolgáltatási szerződéstől, miután az eladónak a fogyasztó nak a távértékesítéssel szembeni védelméről szóló törvény 4. 6 A fogyasztók pénzügyi védelméről szóló törvény 11. 10. rész, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók,
 • k) tájékoztatja a vevőt azokról a körülményekről, amelyek között elveszíti elállási jogát a 6. 10. rész, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók,
 • l) az eladó nak az Ust szerinti áru- vagy szolgáltatáshibákért való felelősségére vonatkozó információk. A Polgári Törvénykönyv 622. 8. a jelen feltételek közül, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók,
 • m) a gyártó vagy az eladó által a jogi aktusban előírt szigorúbb elvekkel összhangban nyújtott garancia megléte és részletei. § 502. 9. a jelen feltételek közül, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók,
 • n) az eladó által betartott vonatkozó magatartási kódexek és az eladó e-kereskedelem ének megfelelő katalógusoldalán történő megismerkedés vagy megfogalmazásuk megismertetésének módja;
 • e) A bizottság által a 2003. határozott idejű szerződés esetén a szerződés időtartama; határozatlan időre kötött szerződés, illetve automatikusan meghosszabbítja annak érvényességét meghosszabbító szerződés esetében az eladó e-kereskedelmi tevékenységének megfelelő katalógusoldalán, valamint e kereskedelmi és reklámfeltételekben, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók, a szerződés felmondásának feltételeiről is tájékoztatja azokat,
 • p) a vevő adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartama, ha az adásvételi szerződés ilyen kötelezettséget jelent a vevő számára az eladó e-kereskedelmi tevékenységének megfelelő katalógusoldalán és a jelen feltételekben, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók;
 • k) a 2004/200 o a vevő azon kötelezettsége, hogy az eladó kérésére vagy más pénzügyi garanciát fizessen, vagy más pénzügyi garanciát nyújtson, ha az adásvételi szerződés ilyen kötelezettséget jelent arra, hogy a vevő az eladó e-kereskedelmi tevékenységének megfelelő katalógusoldalán, valamint ezekben a kereskedelmi és hirdetési feltételekben tájékoztassa az eladó megfelelő aloldalán található értékesítési és kereskedelmi feltételeket;
 • r) az eladó e-kereskedelmi megfelelő katalógusoldalán és a jelen feltételekben az elektronikus tartalom biztosítására vonatkozó technikai biztosítékokat, beleértve az elektronikus tartalom biztosítására vonatkozó technikai biztosítékokat, és ezek a feltételek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók;
 • s) az elektronikus tartalom kompatibilitása olyan hardverrel és szoftverrel, amelyről az eladó ismert vagy ésszerűen ismert, és amelyről az eladó e-kereskedelmi területén és a jelen feltételekben, adott esetben tudni arról, hogy az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók;
 • t) a jogvita bíróságon kívüli rendezésének lehetősége és feltételei az alternatív vitarendezési rendszeren keresztül, amennyiben az eladó vállalta a rendszer használatát, az eladó e-kereskedelmének megfelelő katalógusoldalán, valamint e kereskedelmi és panaszfeltételekben, amelyek az eladó e-kereskedelmének megfelelő aloldalán találhatók;
 • u) az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges jogi aktusok, amelyek e szükséges jogi aktusokat a jelen feltételekben írnak le, amelyek az eladó e-kereskedelmi tevékenységének megfelelő aloldalán találhatók;
 • (v) hogy az adásvételi szerződést elektronikus formában helyezik letétbe az eladónál, és az azt követően áll a vevő rendelkezésére, hogy a vevő írásban tájékoztatta azt az eladó e-kereskedelmi tevékenységének megfelelő katalógusoldalán és a jelen feltételekben, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók;
 • w) hogy a szerződés megkötésére felajánlott nyelv a szlovák nyelv, az eladó e-kereskedelmi megfelelő katalógusoldalán és a jelen feltételekben tájékoztatják, amelyek az eladó e-kereskedelmi aloldalán találhatók.

2.7. Ha az eladó nem tett eleget a 2.6. az a) pont helyébe a e) ezek a kereskedelmi és igénylési feltételek, illetve a 2.6. az a) pont helyébe a i. ezek a feltételek, a vevő nem köteles megfizetni ezeket a többletköltségeket vagy díjakat.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1. Az eladó köteles:

 • a) a vevőnek történő átvételsel megerősített megrendelés alapján a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és határidőben lévő árukat, valamint a szállításhoz szükséges módon a szállításhoz szükséges módon szállítják le;
 • b) biztosítják, hogy a leszállított áruk megfeleljenek a Szlovák Köztársaság alkalmazandó jogszabályainak;
 • c) közvetlenül az adásvételi szerződés megkötését követően, de legkésőbb az áruk szállításával együtt, az adásvételi szerződés tartós adathordozón, például e-mailben történő megkötésének megerősítését a vevő rendelkezésére bocsátja. A bizonyítvány nak tartalmaznia kell a 2.6. beleértve az adásvételi szerződés visszavonási formáját is.
 • d) legkésőbb a termékekkel együtt a termékekkel együtt a Szlovák Köztársaság alkalmazandó jogszabályaiban előírt valamennyi, az áruk átvételéhez és felhasználásához szükséges okmányt (szlovák nyelvű utasítások, kezességvállalási igazolás, szállítólevél, adóokmány).

3.2. Az eladónak joga van a vevőtől a vevőtől a vételár rendszeres és időben történő megfizetéséhez a leszállított árukért.

3.3. Ha az árubeszerzés vagy az áruk elérhetetlensége miatt az eladó nem tudja az árut a vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott határidőn belül, vagy a jelen feltételekben vagy a megállapodás szerinti vételáron szállítani, az eladó köteles a vevőnek helyettesítő szolgáltatást vagy lehetőséget kínálni a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásra (a megrendelés visszavonása). Lépjen ki a vásárlási szerződéstől, vagy mondja le a megrendelést, amelyet a vevő e-mailben adhat ki. Abban az esetben, ha a vevő már kifizette a vételárat vagy annak egy részét, az eladó nak vissza kell térítenie a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét az elállási e-mail vagy az adásvételi szerződés kézhezvételétől számított 14 napon belül. a vevőnek az általa meghatározott számlára, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Abban az esetben, ha a vevő nem fogadja el az eladó által kínált csereszolgáltatást ésszerű időn belül, vagy eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és ha a vevő már kifizette a vételárat vagy annak egy részét, az eladó köteles visszafizetni a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét a vételi szerződés vevőnek történő kézhezvételétől számított 14 napon belül.

4. Vevő ijogai és kötelezettségei

4.1. A vevőt az eladó arról tájékoztatta, hogy a megrendelés egy része az ár megfizetésének kötelezettsége.

4.2. A vevő köteles:

 • a) átveszi a megrendelt és leszállított árukat
 • b) a megállapodás szerinti vételárat a megállapodás szerinti fizetési időszakon belül kifizeti az eladónak, beleértve az áru szállítási költségét is
 • c) a szállítólevélen megerősítik az áru átvételét az általa felhatalmazott személy aláírásával vagy aláírásával.

4.3. A vevőnek joga van az árut a vállalkozók által egyeztetett mennyiségben, minőségben, időben és helyen szállítani.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. Az áruk szokásos rendelkezésre állása a feladás dátumával 30 napon belül történik. Mivel a teljes kínálatunk nehéz és igényes a szállítási idő, mindig felülvizsgáljuk az Ön által megrendelt termékeket a gyártónál vagy. beszállítónk jelenlegi szokásos szállítási idejével. Az aktuális szállítási időről az e-mailben küldött megrendelés elfogadásával küldünk Önnek információkat.
A megrendelés elfogadását a vevőnek meg kell erősítenie azzal az e-maillel, amelyben a megrendelés elfogadását elküldték a vevőnek, a vevőnek válaszolnia kell a megrendelés elfogadásával, vagy nem értek egyet a megrendelés elfogadásával. Ha a vevő elfogadja a megrendelést, az adásvételi szerződés megkötésre kerül, ha a vevő nem ért egyet a megrendelés elfogadásával, a szerződés nem jön létre.

5.2. Amennyiben az eladó és a vevő az adásvételi szerződésben másként nem állapodik meg, az eladó köteles az ügyet haladéktalanul, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átadni a vevőnek. Ha az eladó nem teljesítette az ügy első mondaton belüli kézbesítésére vonatkozó kötelezettségét, a vevő felkéri, hogy az általa biztosított további ésszerű határidőn belül kézbesítse az ügyet. Ha az eladó nem szállítja az ügyet még ezen a további ésszerű időn belül, a vevő jogosult elállni a szerződéstől.

5.3. Az eladó jogosult meghívni a vevőt, hogy vegye át az árut még lejárta előtt a szállítási határidő megállapodott az adásvételi szerződés.

5.4. A színes kijelző az elemek a monitoron nem pontosan felel meg a valós színek, hogy a vevő fogja érzékelni őket a valóságban. A színtónusok kijelzése többek között a monitor vagy a kijelző más használt megjelenítő eszköz.

5.5. A vevő köteles átvenni az árut azon a helyen, ahol az eladó vagy képviselője jogosult az áru átadására, és a vevőnek, amelyet az adásvételi szerződésben vagy az áru leszállítását megelőző időpontban vagy más módon egyeztetett (a továbbiakban: “A hely”). A vevő köteles átvenni az árut, amennyiben ő az eladó vagy annak képviselője, aki jogosult az áru szállítására, és a vevőnek, amelyet az adásvételi szerződésben vagy az áru leszállítását megelőző időpontban vagy más módon egyeztetett (a továbbiakban: “A határidő”).

5.6. Abban az esetben, ha az eladó az árut a vevőhöz a Helyre és az időtartományba szállítja, a vevő köteles az árut személyesen átvenni, vagy biztosítani, hogy az árut az általa engedélyezett személy átvegye, ha nincs meg az áru átvétele, és aláírja a vételár kifizetéséről, valamint az áru szállításáról és szállításáról szóló jegyzőkönyvet. Az áru átvételére jogosult harmadik fél köteles az eladónak bemutatni a megrendelés elfogadásának egy példányát. Az árut úgy kell tekinteni, mint amelyet az áru nak a vevőnek történő szállításakor leszállítottak és átvettek. Az áru vevőhöz történő szállítása az áru nak a Helyre történő szállítása, annak a vevő vagy a vevő által engedélyezett harmadik fél általi elfogadása, valamint a vételár kifizetésére vonatkozó jegyzőkönyv aláírása, valamint az áru vevő vagy a vevő által engedélyezett harmadik fél általtörténő szállítása és szállítása.

5.7. Ha az áru szállítása megismétlődik, mivel a vevő nem a Helyen és az időskálán van, vagy ha a vevő az adásvételi szerződéstől való előzetes írásbeli visszavonás nélkül nem veszi át az árut az időtartomány hiú lejártát követő 7 napon belül, az eladó jogosult kártérítést követelni az áru nak a Helyre történő sikertelen szállításának megkísérlése során felmerülő tényleges költségek tényleges költségeiért.

5.8. A vevő nek jogában áll, hogy ellenőrizze a szállítmányt, azaz az árut, valamint a csomagolást azonnal a szállítás után az eladó képviselőjének jelenlétében. Abban az esetben, ha az áru hibája, vagy ha a szállítmány nem teljes (kisebb számú áru vagy hiányzó megrendelt áru), az eladó képviselője köteles lehetővé tenni a vevő számára, hogy nyilvántartást készítsen a hiba mértékéről és jellegéről, amelynek helyességét az eladó képviselője megerősíti. Az eladó által így készített nyilvántartás alapján a vevő ezt követően megtagadhatja a leszállított áruk hiába történő átvételét, vagy az áru hiába történő, és azt követően a 6. 8 ezek a feltételek az áruk hibáira vonatkozó panasz nak az eladóhoz vagy a kijelölt személyhez történő alkalmazásának feltételei. Abban az esetben, ha a vevő megtagadja a leszállított áru hiába történő átátvevői átvevőt, az áru eladónak történő visszajuttatásának minden célszerű költségét az eladó viseli.

5.9. A vevő arra jogosult, ha az eladó az 5.2. ezek a feltételek elállnak az adásvételi szerződéstől, és az eladó köteles visszaadni a vevőnek a vételár nak a vételi szerződés visszavonásának kézhezvételétől számított 14 napon belül kifizetett részét a vevő által kijelölt nem készpénzes átutalással.

6. Vételár

6.1. Az eladó és a vevő között az adásvételi szerződésben megállapodott áruk vételára a megrendelés elfogadásával (a továbbiakban: “vételár”) szerepel. Ha a megrendelés kézbesítésének visszaigazolásában feltüntetett vételár magasabb, mint az e-kereskedelmi ajánlatban a megrendelés vevő általi elszállításakor feltüntetett azonos áruk ára, az eladó elektronikus üzenetet küld a vevőnek, amelyben tájékoztatja a vevőt egy másik összegű új vételár ajánlatáról, amely az eladó új adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatának minősül, amelyet a vevőnek e-mailben vagy írásban kell megerősítenie a beszerzési megállapodás hatályba kötése érdekében.

6.2. A vevő köteles megfizetni az eladónak a vételárat, beleértve az áru készpénzes szállításának költségét. hitelkártyával az áru személyes átvételekor, az áru kiszállításának helyén történő szállítással vagy az eladó számlájára történő nem készpénzes átutalással, amelyet a megrendelés elfogadásakor vagy az eladó honlapján az átvétel előtt feltüntetnek. A vevő a fogyasztói visszafizetési hitel lehetőségét is kihasználhatja.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő nem készpénzes átutalással fizeti ki az eladónak a vételárat, a fizetés napját kell annak a napnak tekinteni, amelyen a teljes vételárat az eladó számlájára jóváírták.

6.4. A vevő köteles az eladónak az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor megfizetni a megállapodás szerinti áruk vételárát.

6.5. Abban az esetben, ha a vevő nem fizeti ki az eladónak a teljes vételárat, amíg az áru a Helyre történő szállításáig nem történik meg, és a felek nem egyeztek bele, hogy az áru vételárát részletekben fizessék, az eladó nak jogában áll megtagadni az áru szállítását a vevőnek.

6.6. Az áruk összeszerelésével és szállításával kapcsolatos költségeket nem tartalmazza a vételár, és az eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a vevőnek nyújtani.

6.7. Abban az esetben, ha a vevő az “előzetes felár megfizetésének módját” választja a megrendelés iszlamistájának beérkezésekor, az eladó legalább 16,60 EUR előleg kifizetését kéri. Abban az esetben, hogy atipikus áruk, vámáru, vagy annak érdekében, nagyobb, mint 500 EUR lehet az összeg az előleg 50%-a megrendelés. Az eladó tájékoztatja a vevőt az előleg összegéről az eladó által a vevő e-mailjében küldött megrendelés elfogadásában.

6.8. Üzletünkben kínálunk aktuális bónuszokat, amelyek nem függnek semmit, az aktuális bónuszok változás szórványosan és az aktuális bónusz tanusított a megrendelésa a vásárlási rendszer mindig érvényes, az aktuális bónusz van jelölve fel a második lépés a vásárlási folyamat, látni fogja az aktuális bónusz a sorrendben levont utolsó lépésa a vásárlási folyamat, és akkor azt le kell vonni a sorrendben, az aktuális bónuszok nem korlátozzák bármely dátum vagy határidő.

7. Tulajdonjog megszerzése és az áruk ban okozott kár kockázatának átruházása

7.1. Azáltal, hogy átveszi az árut a megállapodás szerinti helyen, az áru tulajdonjoga átszáll a vevőre. Vevő, aki nem felel meg a fogyasztói meghatározás meghatározott ust. Az (1) bekezdés (1) bekezdésének a) és b) pontja a) A törvény szerint az áru tulajdonjogát csak úgy szerzi meg, hogy teljes mértékben kifizeti az áru teljes vételárát.

7.2. Az áru károsodásának kockázata akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy a vevő által felhatalmazott harmadik fél átveszi az árut az eladótól vagy annak képviselőjétől, az áru leszállításáért felelős személytől, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor, amikor az eladó lehetővé teszi a vevő számára az áru értékesítését, és a vevő nem veszi át az árut.

5. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT

Ha megjegyzést fűz hozzá, a megjegyzés és a metaadatok határozatlan ideig megőrződnek. Ez azért van így tudjuk felismerni és jóváhagyni a nyomon követési megjegyzéseket automatikusan ahelyett, hogy egy moderálási várólistában tartanáőket.

A weboldalunkon regisztráló felhasználók számára (ha vannak ilyenek), az általuk megadott személyes adatokat is tároljuk a felhasználói profiljukban. Minden felhasználó bármikor láthatja, szerkesztheti vagy törölheti személyes adatait (kivéve, ha nem módosíthatja a felhasználónevét). A webhely rendszergazdái is megtekinthetik és szerkeszthetik ezeket az információkat.