Személyes adatok és azok védelme

9.1. A felek megállapodnak abban, hogy a vevő köteles a megrendelésben közölni az eladóval a nevét és vezetéknevét, állandó címét, beleértve az irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet a megrendelés céljából a megrendelés céljából, a megrendelés céljából.

9.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a vevő köteles értesíteni az eladót cégnevéről, székhelyének címéről, beleértve az irányítószámot, a héaszámot (ha van hozzárendelve), a telefonszámot és az e-mail címet a megrendelésben a megfelelő felszerelés és a megrendelés kézbesítése céljából.

9.3. Az a vevő, aki regisztrált egy online áruházban, bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a megadott személyes adatokat, valamint törölheti a regisztrációját, miután bejelentkezett az e-kereskedelmi webhelyre a *my shopping center* alatt.

9.4. Az Eladó ezennel tájékoztatja a vevőt, hogy a művészet értelmében. Az 1782/200/EK rendelet 6. b) A személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló, 2016. mint az információs rendszer adatkezelője, az adásvételi szerződés megkötésének folyamatában az ő hozzájárulása nélkül, mint érintettként feldolgozza a vevő személyes adatait, mivel a vevő személyes adatainak feldolgozását az eladó végzi a vevővel való szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretében, és a vevő személyes adatainak feldolgozása szükséges az adásvételi szerződés teljesítéséhez, amelyben a vevő a felek egyikeként jár el.

9.5. A 6. Nem csak akkor, ha nincs Az 1000-ben [1] f) A rendelet, az eladó a megrendelt áru kiszállításakor, vagy a vevőnek nyújtott szolgáltatások jogos érdek alapján, hogy a vevő személyes adatait direkt marketing célokra is feldolgozzák, és hogy a vevő e-mail címére megküldjék a kínált árukra vonatkozó új termékekre, kedvezményekre és promóciókra vonatkozó információkat, vagy Szolgáltatások.

9.6. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályainak megfelelően kezeli és megsemmisíti.

9.7. Az Eladó kijelenti, hogy a 6. Nem szükséges lehetőséget biztosítani a tagállamok számára, hogy a szükséges információkat a) és b) és c) és c) pont. b) Rendeletek, a vevő személyes adatait kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott célból szerezzük be.

9.8. Az Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételekben meghatározottaktól eltérő célokra mindig külön gyűjti a vevő személyes adatait megfelelő jogalap alapján, miközben biztosítja, hogy az ilyen személyes adatokat kizárólag olyan módon dolgozzák fel és használják fel, amely megfelel az adatgyűjtés céljának, és nem társítja azokat a más célból vagy az adásvételi szerződés teljesítése céljából szerzett személyes adatokhoz.

9.9. A vevőt megkell kérni, hogy jelölje be a négyzetet, mielőtt elküldi a megrendelést annak megerősítésére, hogy az eladó megfelelő, érthető és félreérthetetlen módon értesítette őt:

a) a 11. 1. az eladó kilétét igazoló kereskedelmi és reklámfeltételek,
b) az eladó elérhetőségi adatai vagy az eladó felelős személye,
c) a személyes adatok feldolgozásának célja, amely az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés megkötése, valamint a személyes adatok feldolgozásának jogalapja;
d) a suour szerződés megkötéséhez kért személyes adatokat, valamint a megfelelő felszerelést és a megrendelés kézbesítését a vevőnek meg kell adnia;
e) ha a feldolgozás a 11. Az 1782/200/EK rendelet 6. f) az eladó jogos érdeke közvetlen üzletszerzés;
f) harmadik fél azonosító adatai, azaz az a társaság, amely a megrendelt árut szállítja a vevőnek, vagy a személyes adatok más címzettjeinek vagy címzettjeinek azonosító adatai, ha vannak ilyenek,
g) a személyes adatok megőrzési ideje vagy a meghatározásának kritériumai

9.10. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a megfelelő módon dolgozza fel, és olyan módon jár el, amely nem mond ellent a rendeletnek vagy más általánosan kötelező erejű jogszabálynak.

9.11. A rendelettel összhangban az eladó a következő információkat adja meg a vevőnek, akinek az adatait feldolgozza:

a) az eladó és adott esetben az eladó képviselőjének személyazonossága és elérhetőségei;
b) a felelős személy elérhetőségi adatai, ha vannak ilyenek;
c) a személyes adatok feldolgozásának céljai, valamint a személyes adatok
d) amennyiben a feldolgozás a 11. Nem csak akkor, ha nincs Az 1000-ben [1] f) az eladó vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) a személyes adatok kedvezményezettjeinek vagy címzettjeinek kategóriáinak köre;
f) adott esetben az on-dikta: az az információ, hogy az eladó személyes adatokat kíván átadni egy harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek;
g) a személyes adatok megőrzési ideje vagy a döntés kritériumai,
h) az eladó személyes adataihoz való hozzáférés kérelmezésének jogáról, valamint az adatkezelés helyesbítésének vagy törlésének vagy korlátozásának jogáról, valamint az adathordozhatósághoz való jogról szóló tájékoztatás;
i. a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga;
j) tájékoztatás arról, hogy a személyes adatok szolgáltatása jogi vagy szerződéses követelmény-e, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény, hogy a vevő köteles-e személyes adatokat szolgáltatni, valamint az ilyen adatok szolgáltatásának elnem- és hiányának lehetséges következményei;
k) automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is;

A Vevőnek jogában áll az eladótól beszerezni a feldolgozott személyes adatok másolatát, és joga van a fenti információk megszerzéséhez. A vevő által kért további másolatok értelmű díja a másolat elkészítésének adminisztratív költségeinek megfelelő díjat számíthat fel.

9.12. Ha a vevő a 9.11.

9.13. A Vevőnek joga van az Eladóval kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, amelyet várhatóan közvetlen üzletszerzési célból dolgoznak fel vagy fognak feldolgozni, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos. Ha a vevő hozzájárul az ilyen adatkezeléshez, az eladó beszünteti a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célból történő feldolgozását attól az időponttól kezdve, amikor az ilyen kifogást az eladóval kézhez megkapta, és az érintett vevő személyes adatai a továbbiakban nem dolgozhatók fel és kerülnek feldolgozásra ilyen célokra.

9.14. A vevő panaszt nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmére Létrehozott Hivatalhoz azzal a gyanúval, hogy személyes adatait jogellenesen dolgozzák fel. Ha a vevő nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait a jogi képviselő gyakorolhatja.

9.15. Az eladó megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a vevő a 9.11. Az Eladó az információt elektronikus úton vagy a rendelettel összhangban, más módon adja meg, amelyről a vevőnek meg kell állapodnia.

9.16. A vevő kérésére hozott intézkedésekre vonatkozó információkat az eladó indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül a vevőnek biztosítja.

9.17. Az Eladó tájékoztatja ezt a Vevőt, hogy a megkötött szerződés teljesítése következtében a vevő személyes adatainak feldolgozása feltételezi, hogy a vevő személyes adatait a következő harmadik felek rendelkezésére bocsátjuk és hozzáférhetővé tejük, vagy. a kedvezményezettek között:

Kassán 2018.7.12-én